ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN PINCHHITTERS B.V.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1       Pinchhitters: Pinchhitters B.V., een rechtspersoon naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85639885. 

1.2       Pinchhitters-voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle offertes van Pinchhitters en op alle overeenkomsten.

1.3       Dienst/product: de uitvoering van de overeenkomst van de zijde van Pinchhitters.

1.4       Opdrachtbevestiging: de al dan niet op basis van een offerte individueel concreet beschreven en tussen opdrachtgever en Pinchhitters overeengekomen opdracht aan Pinchhitters.

1.5       Opdrachtgever: de afnemer of opdrachtgever.

1.6       Overeenkomst: de opdrachtbevestiging en de Pinchhitters-voorwaarden gezamenlijk of elk afzonderlijk.

1.7       Partijen: opdrachtgever en Pinchhitters.

1.8       Proeven: zowel stoffelijke als digitale voorbeelden die deel uitmaken van de dienst/het product.

2.1       De overeenkomst dient te worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

 

2.2       Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst indien en voor zover partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.3       De onderhavige voorwaarden gelden tevens ten gunste van derden door wie Pinchhitters de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

 

2.4       Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van de overeenkomst laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

2.5       Indien in documenten afkomstig van de opdrachtgever wordt verwezen naar eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever, wordt hierbij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk uitgesloten en worden enkel de Pinchhitters-voorwaarden van toepassing verklaard, tenzij artikel 2.2 toepassing vindt.

3.1       De omvang van de verplichtingen van Pinchhitters wordt uitsluitend bepaald door de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3.2       Pinchhitters is te allen tijde bevoegd in het kader van de dienst/het product derden in te schakelen. Pinchhitters zal de opdrachtgever desgevraagd informeren over de betreffende derden.

 

3.3       De door Pinchhitters aan de opdrachtgever te leveren goederen kunnen worden geproduceerd naar aanleiding van een model dat indicatief is voor de te leveren goederen. Dit houdt alsdan in dat de hoedanigheid van de te leveren goederen, mede gelet op de aard van het materiaal, binnen redelijke grenzen, van het model kan afwijken. Hieronder worden onder meer afwijkingen in kwaliteit, oppervlakte, kleur, dikte, maat en rechtheid begrepen. Bij eventuele afwijking dient de opdrachtgever te bewijzen dat Pinchhitters alle redelijke grenzen niet in acht heeft genomen.

 

3.4       Indien de opdrachtgever stelt dat een goed niet aan de overeenkomst voldoet, rust de bewijslast bij de opdrachtgever.

 

3.5       Pinchhitters is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden – zulks binnen een door Pinchhitters te stellen termijn. In afwachting van de te stellen zekerheid als hiervoor bedoeld, is Pinchhitters bevoegd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten zonder daarvoor de opdrachtgever vooraf in gebreke te hebben gesteld.

4.1       Alle offertes van Pinchhitters zijn geheel vrijblijvend en gelden voor de daarin genoemde termijn en indien deze ontbreekt voor een termijn van veertien (14) dagen na de datum van de offerte of indien deze ontbreekt na de verzenddatum.

 

4.2       Alle aanbiedingen zijn aanvaard wanneer zij schriftelijk door Pinchhitters zijn bevestigd, dan wel door een begin van uitvoering van de opdracht door Pinchhitters. Onder ‘schriftelijk’, zoals gebruikt in de overeenkomst, wordt tevens communicatie per e-mail en social media begrepen.

 

4.3       Na aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever, heeft Pinchhitters het recht het aanbod als verwoord in de offerte binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van die aanvaarding zonder enige verplichting jegens de opdrachtgever te hebben, alsnog te herroepen.

 

4.4       Pinchhitters kan niet worden verplicht een aanvaarding door de opdrachtgever die na de termijn als bedoeld in artikel 4.1 door Pinchhitters wordt ontvangen, aan te nemen. Indien Pinchhitters hiertoe niettemin besluit, komt alsnog een overeenkomst tot stand.

 

4.5       Alle door Pinchhitters al dan niet in offertes opgenomen voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter; hier kunnen geen rechten of verwachtingen aan worden ontleend.

5.1       Wanneer Pinchhitters op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever diensten verricht of producten vervaardigt die geen onderdeel zijn van hetgeen in de opdrachtbevestiging is opgenomen, zal de opdrachtgever aan Pinchhitters meerwerk vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van Pinchhitters. Pinchhitters zal in geval van meerwerk op tijdig verzoek van de opdrachtgever een offerte uitbrengen. Pinchhitters is niet verplicht tot het verrichten van meerwerk zonder betreffende opdrachtbevestiging.

 

5.2       Indien tijdens het verrichten van de dienst of het vervaardigen van het product blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering diensten en/of producten noodzakelijk zijn die geen onderdeel zijn van de opdrachtbevestiging, zullen partijen, indien mogelijk, tijdig en in overleg de opdrachtbevestiging dienovereenkomstig aanpassen. Indien er sprake is van een kostenverhogende omstandigheid zal de opdrachtgever dit vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van Pinchhitters.

 

5.3       Opdrachtgever aanvaardt dat door meerwerk als bedoeld in artikel 5 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen als overeengekomen in de reeds bestaande opdrachtbevestiging kunnen worden beïnvloed.

6.1       Alle prijsopgaven zijn in euro’s en zijn exclusief btw.

 

6.2       Alle onkosten die op verzoek van de opdrachtgever worden gemaakt door Pinchhitters of door derden die door Pinchhitters op verzoek van de opdrachtgever worden ingeschakeld, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

6.3       Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen de kosten van verpakking en verzending, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de goederen en het vervoer daarvan, ten laste van de opdrachtgever. De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele nabestellingen en/of vervolgopdrachten.

 

6.4       Prijsverhogingen op basis van de door Pinchhitters te leveren grondstoffen, verhoging van belastingen, invoerrechten en/of andere lasten van overheidswege samenhangend met de levering, ontstaan voor of na het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst, kunnen door Pinchhitters aan de opdrachtgever worden doorberekend.

 

6.5       Eventuele kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Pinchhitters op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

 

6.6       Pinchhitters stuurt ten aanzien van de dienst/het product een factuur aan de opdrachtgever. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te geschieden.

 

6.7       Pinchhitters is gerechtigd een nader te bepalen deel van het totaalbedrag als opgenomen in de opdrachtbevestiging of anderszins indien dit uit de overeenkomst volgt, direct na het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever te factureren.

 

6.8       Betaling van het gehele factuurbedrag voor (deel)leveringen kan ook contant bij levering geschieden zonder enige korting of verrekening.

 

6.9       Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd.

 

6.10     Indien de opdrachtgever niet tijdig en volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, komen alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag. Bovendien is de opdrachtgever alsdan, vanaf de leveringsdatum, over het factuurbedrag een rente van 1,5% per maand – dan wel een gedeelte daarvan – verschuldigd.

 

6.11     Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten een betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever is niet gerechtigd de verschuldigde bedragen aan Pinchhitters te verrekenen met (mogelijke) vordering van de opdrachtgever op Pinchhitters, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.1       Pinchhitters zal zich inspannen naar haar beste inzicht en vermogen de dienst/het product te verrichten/vervaardigen.

 

7.2       Ontevredenheid die voortvloeit uit de esthetiek van de geleverde dienst/het geleverde product kan nimmer als een tekortkoming van de zijde van Pinchhitters worden aangemerkt.

 

7.3       Het gebruik dat de opdrachtgever maakt van een dienst/product of een anderszins door Pinchhitters afgegeven advies is te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

7.4       Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pinchhitters is de   opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan derden te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Pinchhitters en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Pinchhitters.

8.1       Opgegeven termijnen waarbinnen de dienst/het product verricht/vervaardigd zou dienen te worden, gelden niet als fatale termijnen. Indien overschrijding van een dergelijke termijn in redelijkheid voorzienbaar is, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. De enkele overschrijding van een dergelijke termijn door Pinchhitters leidt niet tot enig verzuim of enig recht op enige schadeloosstelling.

 

8.2       Pinchhitters verplicht zich de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Pinchhitters kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor een overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In gevallen zoals: brand, onlusten, werkstakingen, transportmoeilijkheden, grondstoftekorten, pandemieën, acute reisbeperkingen en dergelijke heeft Pinchhitters het recht om na overleg met de opdrachtgever eenzijdig de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever een recht geeft op schadevergoeding, dan wel op annulering van de desbetreffende en/of eventuele eerdere of latere orders c.q. ontbinding van de onderliggende overeenkomst.

 

8.3       Indien levering niet plaatsvindt binnen een nieuwe, schriftelijk door de opdrachtgever gestelde redelijke termijn, is de opdrachtgever daarna wel gerechtigd de order te annuleren en het reeds betaalde terug te vorderen.

 

8.4       Indien tijdens het verrichten/vervaardigen van de dienst/het product blijkt dat het onmogelijk is (geworden) de opdracht uit te voeren, hetzij ten gevolge van aan Pinchhitters niet bekende of niet aan Pinchhitters toe te rekenen omstandigheden hetzij door overmacht, zal het verrichten/vervaardigen van de dienst/het product worden opgeschort en heeft Pinchhitters het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat het verrichten/vervaardigen van de dienst/het product alsnog mogelijk wordt. Opdrachtgever zal aan een dergelijke wijziging volledige medewerking verlenen. Indien, ter bepaling van Pinchhitters, wijziging van de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk mocht zijn, dan is artikel 15.1 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het percentage voor gederfde winst 5% bedraagt van het totaalbedrag dat opgenomen is in de opdrachtbevestiging of, indien het bedrag hoger is, van het totaalbedrag zoals dit voortvloeit uit de overeenkomst.

 

8.5       De opdrachtgever is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat deze door Pinchhitters worden geleverd. Opschorting door de opdrachtgever van de afname van de goederen wordt uitgesloten. Indien de opdrachtgever met de afname nalatig is, verkeert deze van rechtswege in verzuim. De goederen zullen alsdan worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

8.6       Eventuele beschadigingen en/of tekorten van de verpakking en het geleverde, die bij aflevering aanwezig zijn en/of afwijkingen in het aantal verpakkingen, dienen door de opdrachtgever op de pakbon/aflevering bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden. Gelijktijdig met de melding van de afwijking(en) dient de opdrachtgever een monster van de afwijkende goederen aan Pinchhitters te doen toekomen. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakking en/of gebreken die zich bij het openen van deze verpakking openbaren, dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak dienaangaande. Indien de opdrachtgever niet in redelijkheid binnen deze termijn de goederen heeft kunnen beoordelen – ter zake waarvan de bewijslast op de opdrachtgever rust en niet zonder meer wordt aangenomen bij zichtbare gebreken – dient de opdrachtgever hier binnen acht dagen, nadat hij de beschadigingen en/of tekorten van de verpakking van de goederen in redelijkheid had behoren te ontdekken, schriftelijk melding van te maken.

 

8.7       In alle gevallen is het risico voor rekening van de opdrachtgever vanaf het tijdstip van levering. Levering vindt plaats af fabriek.

 

8.8       Het transport geschiedt steeds, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gerechtigd de goederen voor afzending te controleren.

 

8.9       De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door Pinchhitters als goed koopman bepaald, zonder dat Pinchhitters hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 

9.1       Opdrachtgever zal Pinchhitters steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke en/of relevante gegevens of inlichtingen verschaffen alsook iedere andere medewerking verlenen die Pinchhitters noodzakelijk acht in het kader van de dienst/het product.

10.1     Na levering van een bepaalde order blijven de goederen, daaronder eventueel mede begrepen campagne-uitwerkingen, visualisaties, video’s, animaties, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., in het bezit van Pinchhitters totdat Pinchhitters volledige betaling heeft ontvangen:

 1. voor de goederen geleverd volgens de bepaalde order, of voorgaande of latere orders,
 2. van vorderingen voortvloeiend uit het verzuim door de opdrachtgever van orders, zoals schade, boetes, rente en kosten.

 

10.2     Indien de goederen werkelijk in het bezit van de opdrachtgever zijn voordat ze betaald zijn, dienen ze te worden beschouwd als verzonden/vervoerd in consignatie en is Pinchhitters gerechtigd om deze goederen op elk tijdstip terug te vorderen (indien noodzakelijk: het terrein van de opdrachtgever voor dit doeleinde te betreden) of onmiddellijke retournering ervan te eisen.

 

10.3     Voorafgaand aan de leveringsdatum van de goederen is de opdrachtgever niet gerechtigd om de goederen te verkopen of deze als onderpand voor een lening, schuld of hypotheek te gebruiken of deze over te dragen of toe te wijzen aan een derde partij. De goederen mogen echter door de opdrachtgever voor gebruikelijke zakelijke doeleinden gebruikt worden.

 

10.4     In geval van uitblijven van verschuldigde en te betalen bedragen dient de opdrachtgever Pinchhitters onmiddellijk in staat te stellen om de door Pinchhitters geleverde goederen terug in bezit te nemen, zonder dat voorafgaande aanmaningen of rechterlijke interventie voor dit doeleinde zijn vereist. Vooruitlopend op het geval dat de opdrachtgever nalaat zijn verplichtingen (van betaling of anderszins) aan Pinchhitters na te komen, en ongeacht de rechten van Pinchhitters, geeft opdrachtgever Pinchhitters hierbij onherroepelijke autorisatie om op diens verzoek de goederen onmiddellijk terug in zijn bezit te nemen, zonder dat voorafgaande aanmaningen of rechterlijke interventie hiervoor zijn vereist.

 

10.5     De opdrachtgever is verplicht om Pinchhitters onmiddellijk schriftelijk te berichten in geval dat derde partijen aanspraak (mochten) maken op goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen. Daarnaast dient de opdrachtgever deze derden erop te wijzen dat de goederen eigendom zijn van Pinchhitters.

 

10.6     Elke betaling die Pinchhitters van de opdrachtgever ontvangt, wordt in de eerste plaats gebruikt om de schulden van de opdrachtgever af te lossen waarop het eigendomsvoorbehoud, zoals beschreven in lid 1, niet van toepassing is.

 

10.7     De opdrachtgever bericht Pinchhitters over bijkomstige lokale eisen die van toepassing zijn in het gebied waar de goederen die hij van Pinchhitters heeft gekocht, zijn opgeslagen, teneinde het eigendomsvoorbehoud in te stellen en uit te oefenen. Verder zal de opdrachtgever meewerken aan het invullen, ondertekenen en indienen van aanvullende formulieren indien dit noodzakelijk is voor het instellen of uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud van Pinchhitters.

11.1     Ieder door Pinchhitters geleverd goed wordt – behoudens tegenbewijs – geacht door Pinchhitters zelf te zijn ontwikkeld en/of samengesteld. Aanspraken uit hoofde van intellectuele en/of industriële eigendom op enig door Pinchhitters samengesteld of ontwikkeld goed – daaronder tevens de naam en het onderliggend model van het goed begrepen – komen uitsluitend aan Pinchhitters toe.

 

11.2     Opdrachtgever verkrijgt in verband met de dienst/het product geen gebruikerslicentie in welke vorm dan ook, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

11.3     Het intellectuele eigendom betreffende de dienst/het product, waaronder concepten dan wel enig ander idee in het kader van de overeenkomst, komt te allen tijde toe aan en blijft bij Pinchhitters of door Pinchhitters ingeschakelde derden. De opdrachtgever zal aanduidingen van intellectueel eigendomsrecht niet verwijderen.

 

11.4     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijft het model van enig door Pinchhitters geleverd goed te allen tijde eigendom van Pinchhitters, ongeacht de vraag of er gebruik is gemaakt van enige wettelijke mogelijkheid tot registratie en ongeacht of dit model door de opdrachtgever dan wel door Pinchhitters gecreëerd is.

 

11.5     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor aanspraken uit hoofde van auteursrechten, waaronder begrepen beeld- en portretrechten, rustend op goederen en materialen die door de opdrachtgever zijn aangeleverd ten behoeve van de door Pinchhitters te leveren dienst/product.

 

11.6     Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Pinchhitters over te gaan tot registratie van enig door Pinchhitters geleverde dienst/product, productnaam, productsamenstelling en/of model.

 

11.7     Het is de opdrachtgever niet toegestaan een door Pinchhitters geleverd, ontwikkeld of geproduceerd goed, zoals het door Pinchhitters is/wordt geleverd, door een andere partij dan Pinchhitters te laten produceren en/of leveren onder welke naam of in welke vorm dan ook. Dit op straffe van een boete à € 50.000, – per overtreding, onverminderd het recht van Pinchhitters op volledige schadevergoeding.

 

11.8     Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Pinchhitters is het de opdrachtgever niet toegestaan de door Pinchhitters geleverde goederen in enig opzicht te wijzigen.

 

11.9     Het is de opdrachtgever niet toegestaan een variant of afgeleide van de dienst/het product te maken of (elementen ervan) binnen andere ontwerpen of werken toe te passen, te gebruiken of op engerlei wijze direct of indirect te exploiteren.

 

11.10   Bij overtreding van een van de in dit artikel genoemde ge- of verboden verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 50.000, – per overtreding, te vermeerderen met € 2.500, – per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding door de opdrachtgever.

 

11.11   Dit artikel 11 blijft ook van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

12.1     Reclames dienen uiterlijk acht (8) dagen na aflevering schriftelijk bij Pinchhitters te zijn ingediend met vermelding van de pakbon, aflevering bon en/of factuurnummer, onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klacht(en). Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.

 

12.2     De opdrachtgever is verplicht het geleverde, inclusief de verpakking, terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te (laten) voeren na de mededeling dat de goederen ter beschikking van de opdrachtgever staan.

 

12.3     Betreft de reclame gebreken die pas bij het gebruik kunnen blijken, dan kan het recht van reclame nog geldend gemaakt worden binnen acht (8) dagen nadat het gebrek is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, maar nooit later dan twee maanden na de factuurdatum.

 

12.4     Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft en indien gelijktijdig met de melding van de afwijking(en) de opdrachtgever een monster van de afwijkende goederen aan Pinchhitters doet toekomen.

 

12.5     Reclames worden niet in behandeling genomen indien blijkt dat de opdrachtgever of een derde iets aan het goed heeft veranderd, behoudens in geval dit met voorkennis en toestemming van Pinchhitters is geschied.

 

12.6     De kwaliteit van de goederen en de daarin verwerkte grondstoffen dient te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken goederen en/of grondstoffen gelden. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of (technisch) niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, dikte, geuren, kleuren, finish, verpakking, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.

 

12.7     Slechts indien en voor zover de reclame door Pinchhitters gegrond bevonden wordt, is Pinchhitters (enkel) verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.

 

12.8     Indien op de door Pinchhitters geleverde goederen garantie wordt verleend, wordt zulks uitdrukkelijk schriftelijk vermeld. In dat geval wordt de garantie slechts verleend op eventuele fabricagefouten en/of defecten in het normale gebruik van de goederen, overeenkomstig hun gebruikelijk en normale bestemming, mits dat niet te wijten is aan onoordeelkundige opslag, behandeling en/of onoordeelkundig onjuist gebruik en slecht in het geval dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Pinchhitters heeft voldaan.

13.1     Pinchhitters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade – met inbegrip van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van veranderde omstandigheden – die het gevolg is van Pinchhitters’ handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord, behoudens voor zover aan Pinchhitters grove schuld en/of opzet is te wijten, tenzij uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Pinchhitters in het kader van het verrichten/vervaardigen van de dienst/het product inschakelt.

 

13.2     Pinchhitters is niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken van door derden geleverde materialen, onderdelen of verrichte/vervaardigde dienst/producten die Pinchhitters (mede) aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld heeft of heeft doen stellen en/of door Pinchhitters verwerkt werden in de dienst/het product, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld en/of opzet van de zijde van Pinchhitters.

 

13.3     Indien en voor zover aansprakelijkheid door Pinchhitters niet is uitgesloten, is deze beperkt tot maximaal 50% van het bedrag dat door Pinchhitters van de opdrachtgever is ontvangen, maar met dien verstande dat de aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot € 15.000, -.

 

13.4     Indien en voor zover van toepassing, ontstaat aansprakelijkheid van Pinchhitters wegens toerekenbare tekortkoming pas indien de opdrachtgever Pinchhitters onmiddellijk en in ieder geval binnen twintig (20) dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig mogelijke omschrijving van de tekortkoming alsook een redelijke termijn om het verzuim te herstellen, te bevatten.

 

13.5     De opdrachtgever verliest zijn rechten jegens Pinchhitters en is aansprakelijk voor alle schade, inclusief kosten voor (juridische) bijstand, en vrijwaart Pinchhitters tegen iedere aanspraak van derden, indien en voor zover:

 1. schade is ontstaan door ondeskundig en/of strijdig gebruik met instructies of adviezen gegeven door Pinchhitters en/of een derde namens Pinchhitters door de opdrachtgever;
 2. schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtgever aan Pinchhitters zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 3. schade is ontstaan door gebruik van verouderde besturingssystemen, browsers, plug-ins, scripts, software en/of hardware door de opdrachtgever;
 4. schade is ontstaan door of vanwege derden die op verzoek van de opdrachtgever bij het verrichten/vervaardigen van de dienst/het product zijn ingeschakeld;
 5. schade is ontstaan door aanwijzingen van de opdrachtgever aan Pinchhitters;
 6. schade is ontstaan doordat de opdrachtgever zelf of een derde die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden aan het (deel-)resultaat heeft uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pinchhitters.

 

13.6     Voor zover zulks niet reeds voortvloeit uit de wet, is Pinchhitters niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van Pinchhitters uit hoofde van de overeenkomst het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis waarop Pinchhitters redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, beursorganisatie of toezichthoudende instantie, boycotacties, marktverstoringen, verboden of verplichtingen op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving of rechterlijk bevel in enige relevante jurisdictie, gebrekkige levering door ingeschakelde derden, arbeidsongeregeldheden bij derden, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Pinchhitters of van derden, tenzij een dergelijke storing wordt veroorzaakt doordat Pinchhitters gebruik maakt van apparatuur of programmatuur die daartoe ongeschikt is. Indien zich een geval van overmacht voordoet, zal Pinchhitters die maatregelen treffen die in redelijkheid met inachtneming van de overeenkomst van Pinchhitters gevergd kunnen worden teneinde de daaruit voor opdrachtgever voortvloeiende nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken, tenzij in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat Pinchhitters de overeenkomst nakomt.

 

13.7     Dit artikel 13 blijft ook van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

14.1     Onder een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan Pinchhitters en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Pinchhitters behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a.: werkstaking of uitsluiting, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, brand, transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, pandemie, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren, waaronder in ieder geval begrepen worden in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij leveranciers van Pinchhitters, wanprestatie door zijn leveranciers waardoor Pinchhitters zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever niet meer kan nakomen, alsmede alle overige van zijn wil onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten.

 

14.2     In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft Pinchhitters het recht om na overleg met de opdrachtgever eenzijdig een termijn vast te stellen waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Partijen dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, voor zover ter zake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.

 

14.3     Pinchhitters is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.

15.1     Indien de opdrachtgever de overeenkomst met Pinchhitters wil annuleren, is de opdrachtgever aan Pinchhitters vergoeding van alle door Pinchhitters ter zake gemaakte kosten verschuldigd, alsook verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, tegen kostprijs plus een bedrag van 10% van de kostprijs als onkostenvergoeding. Ten slotte is de opdrachtgever Pinchhitters een totaalbedrag van 30% van de totaalprijs als vermeld op de opdrachtbevestiging verschuldigd voor gederfde winst.

 

15.2     Voorts is de opdrachtgever jegens de in het kader van de dienst/het product ingeschakelde derden aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de annulering. De opdrachtgever vrijwaart Pinchhitters ter zake van aansprakelijkheid en kosten.

 

15.3     Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

15.4     De bevoegdheid van Pinchhitters tot ontbinding zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, bestaat in het geval dat:

 1. de onderneming is opgehouden te bestaan, ontbonden, in een andere rechtsvorm is omgezet, juridisch gefuseerd, juridisch gesplitst of overgedragen is aan een derde;
 2. de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, zich aan schuldsanering onderwerpt, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling verkrijgt, te maken krijgt met een faillissementsaanvraag, failliet wordt verklaard of indien zijn goederen in beslag worden genomen;
 3. de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt of naar gegronde vrees van Pinchhitters niet zal nakomen.

 

15.5     Indien een situatie als genoemd in artikel 15.4 zich voordoet, is al hetgeen dat de opdrachtgever uit hoofde van enigerlei wijze aan Pinchhitters verschuldigd is, onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 

15.6     Indien Pinchhitters door niet-betaling van de opdrachtgever gedwongen wordt maatregelen te nemen om alsnog betaling te bewerkstelligen, zijn de daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het achterstallige factuurbedrag waarbij een minimum van € 500, – geldt.

 

15.7     Betaling van een geldsom door de opdrachtgever strekt in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens tot betaling van de reeds opgelopen rente en ten slotte tot betaling van de hoofdsom.

 

15.8     Dit artikel 15 blijft ook van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

16.1     In het kader van de dienst/het product zal Pinchhitters diverse persoonsgegevens van de opdrachtgever en eventueel derden verwerken. Pinchhitters verwerkt uitsluitend die persoonsgegevens die voor het verrichten van de dienst/het product noodzakelijk zijn of waarvoor Pinchhitters de benodigde toestemming heeft verkregen. Wanneer de opdrachtgever of een derde meent dat Pinchhitters persoonsgegevens niet in overeenstemming met de heersende privacywetgeving verwerkt, verzoekt Pinchhitters dit kenbaar te maken.

 

16.2     Voor meer informatie inzake het verwerken van persoonsgegevens wordt verwezen naar het privacy beleid van Pinchhitters waarvan steeds de meest actuele versie op de website van Pinchhitters beschikbaar is.

 

16.3     Dit artikel 16 blijft ook van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

17.1     Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van informatie die zij voor, tijdens of na het sluiten en/of in het kader van de dienst/het product hebben verkregen en waarvan zij (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Partijen leggen de voorgaande verplichting tevens op aan hun werknemers en door hen ingeschakelde derden.

 

17.2     Bij een overtreding van een van de in dit artikel genoemde ge- of verboden verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 50.000, – per overtreding, te vermeerderen met € 2.500, – per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding en nakoming door de opdrachtgever.

 

17.3     Dit artikel 17 blijft ook van toepassing na het beëindigen van de overeenkomst.

18.1     Op de tussen Pinchhitters en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Met de overeenkomst samenhangende en/of daaruit voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

18.2     Geschillen zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

 

18.4     Voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van Pinchhitters om een geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever gevestigd is.

 

18.5     Dit artikel 18 blijft ook van toepassing na het beëindigen van de overeenkomst.

Contact